Garanti Şartlarımız

 • Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 • Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 işgünüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna servis istasyonu olmaması durumunda sırasıyla, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi, halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 • Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 • Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen Malın:
  1. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/ veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresinin içersinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızanın maldan yaralanmamayı sürekli kılması,
  2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
  3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
 • Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızlar garanti kapsamı dışındadır. Garantimiz cihazımızın normal dışı ve/veya maksat dışı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen hususlar garanti dışıdır.
  1. Cihaz dışındaki arızalar
  2. Malın tüketiciye tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (düşürme, çarpma)
  3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
  4. Doğal afetler sonucu meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
  5. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.